Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 27, 2020

סייבר בהלכה 12: תוכנות כופר והתקפת מניעת שירות

בשיעור זה נעסוק בשתי תקיפות תדירות ביותר בימינו. תקיפות אלו מכילות אלמנטים דומים מבחינת הדיון ההלכתי. נסיים בדיון קצר סביב שאלות כלליות יותר וקריאת כיוון להמשך.