Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 14, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

בתחילת הפרשה אנו עדים למצבו הקשה של עם ישראל, שרק הולך ומידרדר. אך ברגע אחד הכל התחיל להשתנות. מהו אותו רגע ומה אפשר ללמוד מכך על יציאה מדפוסי פעולה אוטומטיים, שרק מסבכים את המצב?