Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 18, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 13 שמות - קירוב רחוקים וריחוק קרובים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם יתרו הפעיל מכונה וירטואלית כאשר אירח את משה?

בשיעור זה נלמד אודות הלגימה החברתית. לאחר מכן, נלמד אודות וירטואליזציה. נקשר את שני התחומים דרך היכולת של שתיהן לקרב רחוקים ולרחק קרובים.