Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 20, 2017

הלכות מלכים לרמב"ם 14 מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן

פרק ג' הלכה א'

א  בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין של שבעים ואחד.

יום ראשון כד' בסיון תשע"ז (18.06), בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד