Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 28, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 15 - בא - יציאה או גירוש ממצרים?, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עיון בפרשה מראה כי יציאת מצרים הייתה בעצם גירוש בעל כרחם של עמ"י. כיצד ייתכן כי עם ישראל רצה להישאר ממצרים ומה מנסה התורה ללמד מכך לדורות הבאים?