Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 19, 2023

הלכות כשרות 16: תחליפי בשר וחלב, מאת הרב ישי יסלזון

הייתכן בשר לא בשרי?

במציאות ימינו נפוצים מאוד תחליפים לחלב ולבשר - סויה, טופו ועוד. האם יש חשש לאוכלם עם המין השני? ומה יהיה דינו של בשר מתורבת?