Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 31, 2021

פרשה דיגיטלית 17: יתרו - בידוד תקלות בהר סיני, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם מנגנון SFI הופעל במעמד הר סיני?

בשיעור זה נדון במספר פרשנים העוסקים במהות הגבול סביב להר סיני. לאחר מכן, נסביר את נושא הגישות לזכרון בעת הרצת תוכנה ואת מנגנון בידוד התקלות SFI. לבסוף, נחבר בין שני התחומים דרך פרשנותו של רש"י ודעימיה.