Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 19, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 17: תפילה בלחש או בקול, מאת הרב ישי יסלזון

זעקה לחישה ותפילת הלב.

תפילת העמידה נקראת גםתפחלה הלחש, מדוע תפילה זו נאמרת בשקט? מה הבעיה בעמירתה בקול? מתי בכל אזת מותר להתפלל גם בקול? והאם צריך האדם להשמיע לאוזנו את התפילה או להזיז את שפתיו בלבד?

עם זה סיימנו סדרה זו, נעבור אי"ה להלכות מזוזה.