Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 23, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 18 משפטים - בעלי חיים בהלכה ובמחשבים‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם רציעת אזן עבד ופתרון בעיית הסוכן הנוסע יכולים להסתייע בתאים חיים?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת קידושין אודות המרצע שאיתו רוצעים את העבד. לאחר מכן, נכיר את נושא החישוב החי-חישוב דנ"א. נקשר את שני התחומים דרך שיטת רבי יוסי ברבי יהודה בסוגיה.