Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jan 30, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 19 תרומה - פנים מקראיות ודיגיטליות‎, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין גודלה של הכפורת לממשק תוכנה?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת סוכה אודות גובהה של הכפורת בפרשתנו. לאחר מכן, נכיר את מושג הממשק. נקשר את שני התחומים דרך שיטת רב הונא בסוגיה.