Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 31, 2022

הלכות כשרות 2:  השחיטה, מאת הרב ישי יסלזון

מהחי לבשר, על השחיטה והלכותיה

השבוע נתחיל בסוגיות 'כשרות הבשר'. השחיטה היא השלב הראשון בהכשרת הבשר לאכילה. בשיעור זה נלמד היכן נצטווינו עליה, את טעמיה ואת ההלכות הנוגעות בה.