Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 2, 2021

צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה 20: "בכו בכה גם להולך ומת" - אות כ"ה בצו וזרוז, מפי הרב אורי יעקב בירן

מה היחס הנכון לאנשים שלא אכפת להם מעצמם?

האדמו"ר משווה בין התגובה של אנשים כלפי אדם המתאבד, לבין אי תגובתם כלפי אדם ש"מת מבפנים". אדם שלא אכפת לו אם ימות, יחיה, גן עדן או גיהנם, הוא במצב של חוסר הכרה בעצמיות שלו, הדומה למצב של השפלות המרומה בחובת התלמידים. נדמה שהפתרון שהאדמו"ר מפיאסצ'נה מציג פה מתחיל באכפתיות והדאגה של אנשים אחרים לאותו בן אדם, דבר שיכול לעורר בו את ערך עצמו.