Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 19, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 22 ויקהל - בחירתו של בצלאל והצבעות דיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בחירתו של בצלאל התבצעה באנסמבל מסוג סטקינג?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת ברכות אודות בחירתו של בצלאל בבניית המשכן. לאחר מכן, נלמד על אלגוריתמי הצבעה בין מספר מכונות למידה. נקשר את שני התחומים דרך סיפור בסוף הסוגיה של רבי יצחק.