Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 13, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 24: העקידה: האם אהב אברהם אבינו את יצחק בזמן העקידה?, מפי הרב עזרא ביק

האם אהבת ה' היא אקסקלוסיבית? מה הערך של העולם, של משפחה, של ההקשרים של חיינו, בתוך החוייה של מי שאהבת ה' בוער בו?