Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 27, 2021

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 26: אספקלריא דלא נהרא, מפי הרב עזרא ביק

גישת המי שילוח לניסיון העקידה: מה לעשות כשלא יודעים מה רוצה ה'