Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 3, 2021

קש"ת - חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 27: ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מפי הרב עזרא ביק

מהיכן בא, מהר המוריה ומתה שרה מאותו צער.

המדרש טוען שתגובת שרה לעקידה היתה מיתה. למה שרה מגיבה בצורה אחרת מאברהם? האם המדרש מעריך או מגנה את שרה בסיפור הזה?