Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 9, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 3 לך לך - מפורסמים דיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין אברהם אבינו לאלן טיורינג?

בשיעור זה נעקוב אחר אנשי סדום ואברהם אבינו דרך הביטוים זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב. ביטויים אלה עולים בסוגיה במסכת יומא. לאחר מכן, נכיר שני מדעני מחשב מוכרים. נקשר את שני התחומים דרך חוסר השיוויון בין הצדיק לרשעים.