Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 8, 2022

הלכות מזוזה #3 - מגורים בבית ללא מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון

האם מותר לגור בבית בלי מזוזה?

השבוע נעסוק ביחס בין המגורים לבית לבין מצוות המזוזה - נדון האם יש לראות את מצוות המזוזה כמתירה את המגורים בבית או שמא היא נלווית אליהם אך אינה הכרחית בשבילם. נעסוק גם בשאלה המעשית האם צריך לשים מזוזה בבית מלון יהודי שמגיעים אליו ורואים שהיא חסרה.