Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Apr 19, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 31 אחרי מות - פרהסיא תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין צדוקי להתקפת רחרוח?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת חולין המתייחסת לפרהסיא ולמעשים הנעשים בה. לאחר מכן, נדון בנושאים של פעולות ברשות היחיד והרבים הדיגיטליות, ופרט התקפת רחרוח. נקשר את שני התחומים דרך הפער בין ההתייחסות למעשים ברשות היחיד ובפרהסיא.