Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

May 28, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 37 נשא - דברים שהם אלף בית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה המשותף בין ארון הברית לשאלה הידועה 1+1?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סוטה אודות דבר שתינוקות של בית רבן יודעים. לאחר מכן, נדון בנושא זה במדעי המחשב. נמצא את ההבדלים בין שני התחומים.