Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 39 - פרשת דברים - משה: מ"לא איש דברים" לנואם ספר דברים, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מתארת את המעבר של משה ממנהיג ניסי ופועל למנהיג מדבר. המעבר קשור לחילופי הדורות, המאפשרים קשר אחר בין משה לעם.