Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 29, 2021

הלכות שביעית 39: תקנת פרוזבול, מאת הרב ישי יסלזון

אז, איך מקיימים היום שמיטת כספים בלכה למעשה?

בשיעור הסיום של הסדרה נעסוק בתקנת הפרוזבול. נדון בטעמיה, יסודותיה והיכולת לתקנה. לאחר מכן נעסוק בפרטי ההלכות המעשיים בכתיבת הפרוזבול.