Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 6, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 39 בהעלתך - עומס יתר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין נבואת אלדד ומידד לקפאון של מעבד המחשב?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סנהדרין אודות שבעים הזקנים ואלדד ומידד. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא הקפאון של המעבד. נקשר את שני התחומים דרך הצעתו של יהושע למשה.