Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 14, 2022

הלכות כשרות 4:  דיני טריפות - א, מאת הרב ישי יסלזון

טריפה ויכולה לחיות, יש דבר כזה?

השבוע נתחיל את העיסוק בהלכות טריפות. ננסה לעמוד על מהות איסור אכילת טריפה ולהבין כיצד הגדרים שחז"ל קבעו מסתדרים עם הדוגמאות של הטריפות אותם הם הביאו. כמו כן נברר האם בימינו יש מקום לשנות בלכות אלו.