Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 29, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 40 - פרשת ואתחנן - כיצד מחיים את ההיסטוריה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד ייתכנו הבדלים בעשרת הדיברות? נראה שמשה מעביר כאן את העם חוויה של יצירת חיבור נפשי מחודש בכל דור עם התורה, דרך האפשרות לפרש אותה.