Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 3, 2021

פרשה דיגיטלית 40: מטות מסעי - נדר דיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם פסיקה הלכתית אוטומטית כרוכה באיסור הלכתי?

בשיעור זה נסקור מספר נושאים הקשורים לשבועות ונדרים. לאחר מכן, נדבר על שאלה מחקרית חדשנית הקשורה לנושא הפסיקה ההלכתית בת זמננו. נקשר את שני התחומים דרך איסור 'לא יחל דברו'.