Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 11, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 40 שלח - הבלתי אפשרי התלמודי והדיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין חטא המרגלים לדיפרנציאל בלתי אפשרי?

בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד הירושלמי השופכת אור מעניין על חטא המרגלים. לאחר מכן, נכיר את הדיפרנציאל הבלתי אפשרי בקריפטואנליזה. נקשר את שני התחומים דרך הקונוטציות של הבלתי אפשרי בשני התחומים.