Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 3, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 41 - פרשת עקב - לספר מחדש, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

משה מספר מחדש את סיפורי המדבר, מתוך פרספקטיבה חדשה ורחבה יותר. בייחוד מעניינת הגישה החדשנית שלו להליכה 40 שנה במדבר ולאכילת המן ולמשמעויותיה.