Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 19, 2021

פרשה דיגיטלית 43: פרשת ואתחנן - משה רבנו כשפת סף, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם משה רבנו תפקד כשפת אסמבלי במעמד הר סיני?

בשיעור זה נעסוק בבקשתם של עם ישראל ממשה "ואת תדבר אלינו". לאחר מכן, נכיר את שפות הסף. נקשר את שני התחומים דרך פרשנות החזקוני ובכור שור לביטוי זה.