Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 24, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 44 - פרשת כי תצא - המצוות ממבט בוגר, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה את המצוות מכיוון חדש - הן מקבלות טעמים ומשמעויות וכן מתוארות כחלק ממערכת היחסים החדשה בין עם ישראל לה', מתוך המקום הבוגר של דור הנכנסים לארץ.