Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 31, 2021

פרשה דיגיטלית 45: פרשת ראה - חקירות ופורנזיקות דיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם ישנן חקירות בדיני נפשות בהלכה אשר קיימות גם במרחב הדיגיטלי?

בשיעור זה נסקור את נושא החקירות בדיני נפשות אשר נלמדות מדין עיר הנדחת בפרשתנו. לאחר מכן, נכיר את נושא הפורנזיקות הדיגיטליות. נקשר את שני התחומים דרך שיטתו של ר' יוסי בהיקפן ותוכנן של החקירות.