Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 21, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 47 - פרשת האזינו - הקשר הראשוני, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

שירת האזינו מציגה מודל אחר לקשר בין ה' לעם ישראל. קשר ראשוני ובסיסי יותר, שנשמר תמיד, גם כאשר הרבדים הגבוהים יותר מתפרקים. ההיזכרות ברובד הזה חיונית לעתיד הנפשי של עם ישראל.