Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 5, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 48 - פרשת וזאת הברכה - האם משה ימשיך ללוות אותנו?, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע כה חשוב שמשה יעלה להר ויתבונן על הארץ? מה הראייה שלו נותנת לנו מבחינה נפשית עד ימינו?