Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 23, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 5 חיי שרה - מחלוקות אידיאולוגיות וחישוב מקבילי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם עבודת ה' של ישראל ובני קטורה הם סוג של חישוב מקבילי?

בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת סנהדרין לגבי מחלוקות שונות של עמי הארץ עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון. לאחר מכן, נכיר את נושא החישוב המקבילי והמבוזר. נקשר את הדברים דרך המתנות שנתן אברהם לבני הפלגשים.