Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jun 24, 2019

מסילת ישרים 5 - פרק א (2) - העולם הזה לעומת העולם הבא, מאת הרב ברוך וינטרוב

תקציר: נעיין במקורות חז"ל שמביא הרמח"ל על מנת להוכיח שהעולם הבא חשוב יותר מן העולם הזה, באופנים בהם פורשו מקורות אלו על ידי הוגים אחרים, ובמקורות נוספים שלא הובאו על ידיו.