Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Aug 14, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 50 עקב - ארכנות וקצרות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה בין תפילתו של משה לבין זיהוי אורך טקסט על ידי תוקף?

בשיעור זה נלמד על ארכנות וקצרות בבית מדרשו של רבי אליעזר. לאחר מכן, נלמד אודות החשיבות של מידע קצר וארוך במחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הנסיבות של האורך והקוצר של מידע וקשר עם הקב"ה.