Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 12, 2021

פרשה דיגיטלית 52: יום הכיפורים - קלפי ואקראיות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם הכהן הטורף בקלפי עובר מבחן בסיסי לאקראיות?

בשיעור קצר זה נעלה מספר נושאים בהקשר של הגורלות ביום הכיפורים. לאחר מכן, נכיר את מחולל המספרים האקראיים. נקשר את שני התחומים דרך עליית הגורל ביד ימין.