Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Sep 6, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 53 כי תצא - קשר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם תחילית של חבילת מידע וירושת עובר קשורים האחד לשני?

בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא העוסקת בהבדל בין נולד לעובר בהקשר של ירושה. לאחר מכן, נכיר את שני סוגי הקשרים בעולם הדיגיטלי - עם מצב וחסר מצב. נקשר את שני התחומים דרך מהותו של קשר בשני התחומים.