Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 6 תולדות - עקרות הלכתית ופילוסופים דיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם עקרות האבות היא מקרה פרטי של בעיית הפילוסופים הסועדים?

בשיעור זה נדון בסוגיה במסכת יבמות בדף ס"ד אודות עקרות וגירושין. לאחר מכן, נכיר את בעיית הפילוסופים הסועדים. נקשר את שני התחומים דרך מצבי קפאון/הרעבה ועקרות האבות.