Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Oct 8, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 61 וזאת הברכה - עזות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה הקשר בין עזותם של ישראל למאוורר בתוך מחשב?

בשיעור קצר זה, השיעור האחרון של פרשה דיגיטלית, נעסוק בדת האש שניתנה לישראל. לאחר מכן, נתייחס בקצרה לקירור רכיבים חישוביים. נקשר בין שני התחומים דרך ההבדל התהומי בין המוטיבצות של נתינת דת האש לישראל לבין קירור המחשב.