Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 10, 2015

ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל  חנוכה תשע"ו ”ובהעלות אהרון את הנרות“, מורשתו ומשנתו של מו“ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ“ל

רב שיח: ”הרב ליכטנשטיין והשיח הציוני דתי“ הרב ד“ר קלמן נוימן, מכללת הרצוג. הרב אבי גיסר רב הישוב עפרה, ראש מועצת החמ“ד. מנחה: הרב בני להמן