Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 22, 2022

הלכות כשרות 9: הכשרת כבד, מאת הרב ישי יסלזון

הכשרת כבד מהמקורות ולמעשה

השבוע נסיים את דיני הכשרת הבשר בהתמקגות בחלק המצוי מהבשר שכולנו מכשירים בביתנו, הלא הוא הכבד. נלמד על מעמדו של דם הכבד ומהם הדרכים להכשרתו לצרכי צליה ובישול.