Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 20, 2021

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 9 וישב - שיפועים מקראיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם יהודה חישב את דרכו לתמנה עם מורד הגרדיאנט או מעלה הגרדיאנט?

בשיעור זה נלמד אודות העיר תמנה בסוגיה ממסכת סוטה. לאחר מכן, נלמד אודות מושג הגרדיאנט המתמטי וההתקפות מבוססות הגרדיאנט נגד רשתות עצביות עמוקות. נקשר את שני התחומים דרך שיטתו של רב פפא בסוגיה.