Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 1, 2020

הלכות מלכים לרמב"ם - שבע מצוות בני נח וגר תושב, פרק ח הלכות י-יא, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת תרומה ד' באדר תש"פ (29.2.20) סדרת שיעורים של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים לרמב"ם.