Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Dec 30, 2021

וארא | השם של השם, מפי הרב חיים נבון

מהם שמותיו של ה'? בספר שמות ה' מתגלה לבני ישראל. מהם שמותיו של ה'- האם יש לקב"ה שם פרטי, ומהו ההבדל בינו לבין השם המפורש. כיצד השמות השונים מבטאים את הקשר בינינו לבינו. ואיך כיצד כל הדברים מתקשרים לקידוש השם. השיעור מוקדש לע"נ של אביו של הרב חיים נבון- ישעיהו דוד נבון ז"ל