Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 12, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת משפטים - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב

האם צריך לשתות יין בקידוש?
האם נדב ואביהוא היו צריכים להיענש במעמד הר סיני?
איך מקיימים את נעשה ונשמע בימינו
הקשר בין פרשת משפטים למעמד הר סיני