Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Feb 19, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת תרומה - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב

ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה
המשמעות של כלי המקדש בימינו
ארון הברית, מצווה לרבים או ליחיד?
האם המשכן הוא כפרה לחטא העגל?
למה משה לא יכל להרכיב את המנורה לבדו?