Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Nov 17, 2019

הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מוצאי שבת פרשת וירא, יח' במרחשוון (16.11.19) סדרת שיעוריו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן בהלכות מלכים ברמב"ם ממשיכה, כאשר השנה אנו מוסיפים גם שיעור בפרקי שיבת ציון במקרא. השיעור בשעה 20:30 בבית המדרש בקומה השלישית ברח' המצור 9 (שטיבלך), בירושלים.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק ח הלכה ב
וכן בועל אשה בגיותה אם תקפו יצרו אבל לא יבעלנה וילך לו אלא מכניסה לתוך ביתו שנאמר וראית בשביה אשת יפת תואר ואסור לבעול אותה ביאה שניה עד שישאנה.