Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Mar 24, 2022

פרשת שמיני | משמעותם וזמנם של ימי המילואים, מפי הרב ד"ר ספי מרקוס

משמעות המילה מילואים בתורה הינה 'חניכה' בניגוד ללשון המודרנית שמשמעה 'השלמה'. מתי חלו ימי המילואים? האם לפני או אחרי א' בניסן. כיצד שני הפנים של המקדש - 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' אל מול הקורבנות מתבטאים בדעות השונות.