Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)


Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)


Jul 15, 2023

לכבוד ערב זיכרון לדמותו וזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל מוצ"ש מטות מסעי, כ"ז בתמוז (15.7)


Jan 8, 2023

הספדים לרב חיים דרוקמן ז"ל, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן, הרב נפתלי רייכנר (מחזור א') וראש ישיבת בני עקיבא אור עציון הרב ערן פרינס (מחזור כ"ו)

ט' בטבת תשפ"ג


Jul 26, 2022

מחשבות על מורי ורבי הרב עמיטל זצ"ל לציון היארצייט ה-12, מאת הרב משה טרגין